De eerstvolgende ledenvergadering is gepland in het voorjaar 2016.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Hier worden alle belangrijke besluiten genomen, zoals het vaststellen van de begroting (en daarmee de hoogte van de servicekosten), het benoemen van de commissies en het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement.

Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Belangrijk om te weten is dat besluiten alleen maar genomen kunnen worden als minimaal de helft van het aantal stemmen aanwezig is of bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is. Als hieraan niet voldaan wordt, wordt binnen twee tot zes weken een nieuwe vergadering, met dezelfde agenda, uitgeschreven.
Daar kunnen dan ongeacht de opkomst besluiten genomen worden. Wie niet aanwezig kan zijn op een vergadering van eigenaren, kan gebruik maken van een antwoordkaartje waarmee hij of zij een andere eigenaar kan machtigen. Dit antwoordkaartje zal telkens meegestuurd worden met de stukken van de vergadering.

Hoe een en ander rond de vergadering van eigenaren exact geregeld is, is terug te vinden in het blauwe boekje bij de splitsingsakte. In de splitsingsakte staat ook hoeveel stemmen je mag uitbrengen. Dit aantal is gerelateerd aan de grootte van het appartement. Het aandeel in de servicekosten wordt ook hierop gebaseerd.